رولیک های PVC

رولیک های PVC   رولیک های PVC محصولات کارآمدی هستند که مزایای قابل توجهی دارند. این محصولات وزنی سبک دارند که حمل و نصب آنها نسبت به رولیک های فلزی راحت تر است. همچنین در محیط هایی که خورندگی زیاد وجود دارد ، رولیک های PVC بسیار خوب عمل می کنند. این محصول برای سرعت[…]